man, people, india

Indian philosophy

ปรัชญาอินเดียเป็นศาสนาและศีลธรรม มีแนวคิดที่เป็นระบบ มีหลักการในการดำรงชีวิต คือ การบรรลุสัจธรรมแห่งชีวิต เพื่อนำไปสู่ความสุขอันแท้จริงที่เป็นนิรันดร์

old books, book, old

upanishad

คัมภีร์อุปนิษัทเป็นบทสรุปของพระเวท มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เวทานตะ ซึ่งเป็นความรู้อันนำไปสู่ความหลุดพ้นทุกข์ ปรัชญาเหล่านี้เป็นพื้นฐานของศาสนาฮินดู

yoga, exercise, body

Yoga

โยคะ คือ การรวมอาตมันย่อยหรือชีวาตมันที่เป็นวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั่วไปเข้ากับอาตมันสากล หรือปรมาตมัน เพื่อเป็นการบรรลุเอกภาพ หรือการหลุดพ้น

คำนิยามเสริมความเข้าใจ

พระเวท
อาตมัน
ปุรุษะ / ประกฤติ
การหลุดพ้น
“เมื่อท่านคิดว่าท่านเป็นอิสระ ท่านก็เป็นอิสระ เมื่อท่านคิดว่าท่านมีพันธะ ท่านก็มีพันธะ”
อัษฏาวกระ
อัษฏาวกระ คีตา
"ข้าพเจ้าคือพรหมัน ท่านคือพรหมัน สรรพสิ่งคือพรหมัน อย่างไม่ต้องสงสัย"
ฤภู
ฤภู คีตา
“ผู้ใดกระทำกรรมเพื่อเรา ใส่ใจในตัวเรา ภักดีต่อเรา ไม่เห็นแก่ประโยชน์และไม่มีอริต่อสัตว์โลกใดๆ ผู้นั้นแลย่อมมาสู่เรา”
ศรีกฤษณะ
ภควัทคีตา
“โยคะ หมายถึง ความพยายามทางจิต เพื่อให้บรรลุถึงความสมบูรณ์เต็มที่ โดยวิธีควบคุมร่างกายและใจ และโดยวิธีปฏิบัติให้มีวิเวกญาณเกิดขึ้น เพื่อแยกปุรุษะออกจากประกฤติได้อย่างเด็ดขาด”
sunrise, yoga, nature
มหาฤๅษีปตัญชลี
ปรัชญาโยคะ