คเณศคีตา

คเณศคีตา คือ คีตาศักดิ์สิทธิ์ที่พระพิฆเนศมอบคำสอนให้กับกษัตริย์วาเรณยา ในช่วงที่พระพิฆเนศวรอวตารเป็น ‘คชานนะ’

ganpati, ganesha, elephant-7433220.jpg

พระพิฆเนศ

ขอสรรเสริญแด่พระพิฆเนศ องค์มงคลมูรติ องค์ปฐมเทพแห่งการบูชา

โอม ศรีคเณศ

พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการ

ทรงประทานพรเป็นความสำเร็จและขจัดอุปสรรคทั้งปวง

สารบัญ คเณศคีตา

1

แก่นแท้ของสังขยะโยคะ

2

กรรมะโยคะ

3

การบรรลุความรู้

4

การปฏิบัติโยคะและการปล่อยวาง

5

การประยุกต์ใช้โยคะ

6

อภิธานศัพท์

ganpati, ganesha, elephant-7433220.jpg

Reference : GANESHA GITA

Translated by Prof Gregory Baily and Edited by C. Devadas

คีตา

บทสนทนาศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงปรัชญาและคำสอน นำทางไปสู่การหลุดพ้น

0 +

รู้ถึงตัวตนอย่างแท้จริง

0 +

คำสอนของศิวะ

0 +

บทสรรเสริญพระนารายณ์

0 +

บทเพลงแห่งเสรี

คเณศคีตา จาก คเณศปุราณะ

กษัตริย์วาเรณยา กล่าวว่า ‘ในโลกของการเกิดและการตายมีความยากลำบากเกิดขึ้นมากมาย ต้องอดทนอย่างยิ่ง ท่านผู้ขจัดอุปสรรค โปรดชี้ทางหลุดพ้นให้กับข้าฯ ในบัดนี้ ข้าฯ จะปฏิบัติตามเพื่อตระหนักรู้ถึงพระองค์ได้อย่างไร ขอพระองค์ ได้แสดงโยคะ นั้นแก่ข้าฯ อันจะนำข้าฯ บรรลุถึงความหลุดพ้น โยคะเป็นหนทางที่ข้าฯ จะหยุด ราคะ โกรธ และความกลัวตาย’

พระพรหม กล่าวว่า ‘ครั้นได้ฟังคำขอนี้แล้ว คชานนะ ก็นั่งลงกับกษัตริย์วาเรณยาด้วยความกรุณา บนที่นั่งอันสะดวกสบายและวางมือบนศีรษะของเขา จากนั้นคชานนะก็เริ่มสอน คเณศคีตา ขจัดความสงสัยทั้งปวงด้วยการแสดงรูปสากลของพระองค์ ทันทีที่กษัตริย์วาเรณยาเข้าใจแก่นแท้ของคีตาจากคำสอนของคเณศ และมอบอำนาจการปกครองอาณาจักรไปให้คณะมนตรีแล้ว กษัตริย์วาเรณยาก็เข้าไปใช้ชีวิตในป่า ถูกเติมเต็มไปด้วยการปล่อยวาง ราชาผู้ตรัสรู้บำเพ็ญเพียรถึงคชานนะ ไม่ยึดมั่นในสิ่งอื่นใด และเทศนาคีตาอยู่เสมอ เฉกเช่นน้ำที่เทลงในน้ำ ย่อมดำรงอยู่แต่เพียงน้ำ ดังนั้นกษัตริย์วาเรณยาจึงมาเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์โดยการบำเพ็ญเพียรถึงพระองค์’

ท่านวยาสะ กล่าวว่า ‘พระผู้มีสี่พักตร์ เทพแห่งเทพทั้งหลาย จงท่องคเณศคีตาด้วยเมตตาสูงสุด เพื่อขจัดอวิชชาทั้งหมด’

พระพรหม กล่าวว่า ‘คำกล่าวนี้ มหาฤๅษีเชานาคา ได้เคยกล่าวมาก่อน เขาคือปราชญ์ผู้ท่องคีตาตามที่ได้ยินจากปากของท่านวยาสะ’

คเณศคีตา จาก คเณศปุราณะ

คเณศคีตา อยู่ในบทที่ 138-148 ของกฤดาขัณฑ์ คล้ายคลึงกับภควัทคีตา ซึ่งกล่าวถึง สังขยะโยคะ กรรมะโยคะ ภักติโยคะ และชญาณโยคะ และการปล่อยวางผลของกรรม เพื่อนำไปสู่การหลุดพ้น
กัง กันนะปัตเย นะโมนะมะห์
คเณศปุราณะ (สันสกฤต: गणेश पुराणम) เกี่ยวข้องกับเทพฮินดูพระพิฆเนศวร เป็นอุปปุราณะ (ปุราณะรอง) ที่มีตำนานจักรวาล ลำดับวงศ์ตระกูล อุปลักษณ์ โยคะ เทววิทยา และปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศวร
ศรี สิทธิวินายัก นะโมนะมะห์
พระพิฆเนศ (สันสกฤต: विघ्नेश) หรือ คณปติ เป็นเทพที่คนบูชามากที่สุด ผู้ขจัดอุปสรรค เจ้าแห่งปัญญาและศิลปะวิทยาการ เป็นปฐมบูชาเทพ เทพปกรณัมฮินดูระบุว่าพระคเณศเป็นพระบุตรของพระศิวะและพระปารวตี
อัสตะ วินายัก นะโมนะมะห์