คุณธรรมประจำดาว

เมื่อรู้ดาวประจำตัวของตนเองแล้ว ก็มาดูบททดสอบของแต่ละดาวว่ามีอะไรบ้าง

ใครยังไม่รู้ว่าเกิดราศีอะไร ดาวประจำตัวคือดาวไหน
ส่งวันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก มาให้ดูได้นะคะ
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Line ID : 0815803399
e-mail : tandhava999@gmail.com
india, god, lord

มนุษย์แต่ละคนมีเอกลักษณ์

มนุษย์ทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่ซ้ำกันเลย  ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการตรวจพิสูจน์ เช่น การตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยลายนิ้วมือ (finger print) หรือ สารพันธุกรรม (deoxyribonucleic acid; DNA) สามารถแยกแยะมนุษย์ด้วยเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน

 

ทีมงานตาณฑวะ

e-mail : tandhava999@gmail.com

Qualification is Different for everyone

บททดสอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ส่วนในทางโหราศาสตร์นั้นมนุษย์แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ที่ถูกกำหนดด้วยดวงชะตาที่ถือกำเนิดนั่นเอง 

การกำเนิดของมนุษย์จะมีชะตาเป็นเช่นไรนั้น ถูกลิขิตไว้ด้วยปัจจัยหลัก คือ กรรม เจตนา อธิษฐาน และ เทวะ ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงเกิดมาพร้อมภาระ หน้าที่ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะตน ซึ่งเป็นผลมาจาก ผลกรรมเก่าทั้งบุญและบาปที่เคยก่อไว้ เจตนาใหม่ที่ตั้งใจในปัจจุบัน แรงอธิษฐานที่เคยตั้งจิตมั่นมาก่อน และหน้าที่อันเทวะได้มอบหมายให้

คุรุผู้รู้ในกฎแห่งธรรมชาติจึงได้บอกหนทางให้แก่มนุษย์โลก เพื่อให้รู้รหัสลับของแต่ละคนว่าในการกำเนิดมานั้นมีบททดสอบอะไรที่จะต้องสอบให้ผ่าน เพื่อทำภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาในชาตินี้ให้เกิดความสมบูรณ์ และจะได้ก้าวไปสู่ขั้นต่อไปที่มีความสูงส่งยิ่งขึ้นในอนาคต

ดาวอาทิตย์

orange flower, flower, petals

คุณธรรมประจำดาวคือ อหิงสาธรรม แปลง่ายๆ ว่า ความไม่เบียดเบียนกัน และยังหมายถึงการไม่ทำร้าย และการไม่ใช้ความรุนแรง

อหิงสา หรือ อหึงสา (สันสกฤตअहिंसा) หมายถึง การไม่เบียดเบียน, การเว้นจากการทำร้าย คำว่า “อหิงสา” ยังหมายถึง การไม่ใช้ความรุนแรง และในศาสนาแบบอินเดียหลายศาสนา มโนทัศน์ดังกล่าวใช้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งสัตว์

อหิงสาเป็นคุณธรรมหลักอย่างหนึ่งและเป็นความเชื่อสำคัญของศาสนาแบบอินเดียที่สำคัญ (ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธและศาสนาเชน) อหิงสาเป็นมโนทัศน์หลายมิติ ได้รับบันดาลใจจากข้อตั้งที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนมีเสี้ยวหนึ่งของพลังงานวิญญาณเทวะ การทำร้ายสิ่งอื่นจึงเป็นการทำร้ายตนเอง อหิงสายังเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ว่า ความรุนแรงใด ๆ มีผลกรรมสะท้อนกลับมา ขณะที่ปราชญ์ฮินดูสมัยโบราณบุกเบิกและพัฒนาหลักการอหิงสา มโนทัศน์ดังกล่าวกลายมามีสถานะพิเศษในปรัชญาจริยธรรมของศาสนาเชน มหาตมา คานธี ขึ้นชื่อมากที่สุดว่าเป็นผู้เชื่อในหลักอหิงสาอย่างแรงกล้า

ดาวจันทร์

columbine, flower, plant

คุณธรรมประจำดาวคือ จริยธรรม แปลว่า การกระทำ ทางกาย วาจา และใจ ที่ดีงาม มีความเหมาะสมแก่ภาวะ ฐานะ กาลเวลา และเหตุการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ ที่สังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนั้นได้ ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด

ดาวอังคาร

lotus, flower, plant

คุณธรรมประจำดาวคือ มนุษยธรรม แปลว่า ให้ความเท่าเทียมเสมอภาคกันต่อเพื่อนมนุษย์ ละเว้นความโหดเหี้ยม ทำร้าย หรือรังแกมนุษย์ด้วยกันด้วยใจอันไม่เป็นธรรม

มนุษยธรรม หมายถึง ความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจ การกระทำด้วยความรักและความเป็นกลางต่อเพื่อนมนุษย์

ดาวพุธ

geranium, plant, cure

คุณธรรมประจำดาวคือ สัจจธรรม แปลว่า ความซื่อสัตย์ ความจริง นั่นคือ การรักษาคำพูด มีสัจจะวาจา มีความประพฤติต่อคนอื่นอย่างเที่ยงตรง ไม่กลับกลอก

“สัจจะ” แปลว่า ความสัตย์ ความซื่อ ถ้าขยายความตามศัพท์แยกได้ 3 ลักษณะคือ มีความจริง ความตรง และความแท้ จริง คือ ไม่เล่น ตรง คือ ความประพฤติทางกาย วาจา ตรงไม่บิดพลิ้ว ไม่บ่ายเบี่ยง แท้ คือ ไม่เหลวไหล ตรงข้ามกับคำว่า อสัจ ซึ่งแปลว่า ไม่จริง บิดพลิ้ว แต่ถ้าในทางปฏิบัติสัจจะ คือ ความรับผิดชอบ หมายความว่า ถ้าจะทำอะไรแล้ว ต้องตั้งใจทำจริง ทำอย่างสุดความสามารถให้เป็นผลสำเร็จ การที่ใครจะสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้นั้น ต้องมีสัจจะเป็นพื้นฐาน เพราะคนที่มีสัจจะ เป็นพื้นฐานจะมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำทุกอย่าง ไม่ปล่อยผ่านกับสิ่งที่ได้รับมา จะทำทุกสิ่ง ที่มาถึงมืออย่างสุดกำลัง และเต็มความสามารถ

ดาวพฤหัสบดี

flower, bird of paradise, garden

คุณธรรมประจำดาวคือ คุณธรรม คำนี้มีความหมายกว้างกว่าความดีที่เป็นความประพฤติ ไม่ได้หมายถึงความดีที่บุคคลแสดงออก แต่ คุณธรรมคือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตสำนึกที่ดี เป็นความแข็งแกร่งภายใน เป็นความซื่อสัตย์ต่อตนเองและหลักการ และยังหมายถึง สำนึก ศรัทธา ความหวัง ความจริงใจ การควบคุมตัวเอง ความบริสุทธิ์ และความยุติธรรม

คุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงมาตรฐานทางศีลธรรม และเป็นรูปแบบของความคิดและการกระทำบนพื้นฐานของมาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรมอาจนับรวมในบริบทกว้าง ๆ ของค่านิยม บุคคลแต่ละคนละมีแก่นของค่านิยมภายใจที่ เป็นหลักของความเชื่อ ความคิด ความเห็น ของคน ๆ นั้น ความซื่อสัตย์ต่อเอง (integrity) ในแง่ของค่านิยม คือคุณธรรมที่ เชื่อมค่านิยมของคน ๆ นั้นเข้ากับ ความเชื่อ ความคิด ความเห็น และ การกระทำของเขา สังคมมีค่านิยมร่วมที่คนในสังคมยึดถือร่วมกัน ค่านิยมส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว มักจะเข้ากับค่านิยมของสังคม

ดาวศุกร์

round leaved bellflower, campanula rotundifolia, flower

คุณธรรมประจำดาวคือ มโนธรรม แปลง่ายๆ ก็คือ ความคิด ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ

มโนธรรม (conscience) คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เปรียบดั่งเสียงภายในซึ่งบอกว่าสิ่งใดควรกระทำ และสิ่งใดควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะทางด้านศีลธรรม เป็นความรู้สึกที่ช่วยแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีงามและถูกต้อง และสิ่งใดเป็นสิ่งชั่วและผิด มโนธรรมทางด้านจิตวิทยา มักจะถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์รู้สึกผิด เมื่อไม่ได้กระทำสิ่งที่สอดคล้องกับศีลธรรมที่กำหนดโดยสังคม และทำให้มีความรู้สึกว่าตนเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม เมื่อได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม

ดาวเสาร์

anemone, flower, plant

คุณธรรมประจำดาวคือ ศีลาจารวัตร หมายถึง การรักษาหน้าที่ กิริยาวาจา ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติที่ดี ลงมือทำเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่น

ศีลาจารวัตร ความประพฤติทางศีลธรรม มารยาท และหน้าที่ นิสัยทางศีลธรรม วิธีปฏิบัติตนและ ปฏิบัติตามหน้าที่ กิริยาวาจา ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติทั่วไป ที่สุภาพ เรียบร้อย งดงาม ศีลาจารวัตร ในคำวัดนิยมใช้ยกย่องหรือสรรเสริญภิกษุผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นพร้อมมูลว่าเป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม หรือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร กล่าวคือ เป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์ เคร่งครัดในพระวินัย มีกิริยามารยาทเรียบร้อยงดงาม และปฏิบัติธรรมเนียมสงฆ์เคร่งครัด เป็นต้น

ดาวราหู

apple blossom, flowers, tree

คุณธรรมประจำดาวคือ เมตตาธรรม คือ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั่วหน้า

เมตตา ก็คือ ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น” แต่ความรักที่เป็นเมตตานั้น จะต้องไม่เจือปนด้วยราคะแบบชายหญิงรักกัน แต่จะเป็นแบบพ่อแม่รักลูก เพื่อนรักที่ปรารถนาดีต่อกัน คนรักสัตว์ เป็นต้น การปลูกฝังให้เกิดเมตตาขึ้นในใจ ไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นรักเรา แต่เพื่อให้เรามีจิตที่เปี่ยมด้วยความหวังดีต่อผู้อื่น เพื่อให้จิตของเรามีธรรมอันประเสริฐเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนความรักที่ผู้อื่นจะพึงมีต่อเรา ถือเป็นผลพลอยได้

เมตตา จึงเป็นอาภรณ์ประดับใจที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคนควรมีไว้

ดาวเกตุ

pasture, willow catkin, blossom

คุณธรรมประจำดาวคือ อนุตรธรรม แปลว่า ดีเลิศ ไม่มีสิ่งใดสูงกว่า หมายถึง การปฏิบัติตนในหลักศาสนาเพื่อโปรดสัตว์ เพื่อช่วยเหลือ ด้วยความกรุณา

การช่วยเหลือ เป็นคุณธรรมประจำดาวเกตุ หมายถึงการให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นทั่วไปเพื่อให้ได้พ้นจากความทุกข์ เป็นการช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถูกที่ ถูกเวลา และมีความเหมาะสมต่อกาละเทศะ

การช่วยเหลือ เป็นการแสดงความกรุณา ทำได้ต่อเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆ หรือสถานการณ์ใดๆ ดังที่ปราชญ์ได้กล่าวว่า “เหนือกว่าผลประโยชน์ คือความถูกต้อง แต่เหนือกว่าความถูกต้อง คือความกรุณา”

ดาวมฤตยู

dandelion, seeds, pointed flower

คุณธรรมประจำดาวคือ โลกุตรธรรม แปลว่า พ้นโลก อยู่เหนือวิสัยของโลก หมายถึง ปฏิบัติตนในหลักศาสนาเพื่อปล่อยวาง เพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสาร

โลกุตระ (อ่านว่า โลกุดตะระ) หมายถึง พ้นโลก หรืออุตรภาพ เป็นคำที่ใช้คู่กับ โลกิยะ ซึ่งแปลว่า ยังเกี่ยวข้องกับโลก เรื่องของโลก โลกุตระ หมายถึงภาวะที่หลุดพ้นแล้วจากโลกิยะ ไม่เกี่ยวข้องกับกาม ตัณหา ทิฏฐิ อวิชชาอีกต่อไป ได้แก่ธรรม 9 ประการซึ่งเรียกว่า นวโลกุตรธรรม หรือ โลกุตรธรรม 9 ในธัมมสังคณี พระอภิธรรมปิฎก ระบุว่า โลกุตรธรรม มี 9 ได้แก่ อริยมรรค 4 อริยผล 4 นิพพาน 1

shree ganesh, ganpati bappa, statue

ขอให้ทุกท่านโชคดี

เมื่อได้รู้ในบททดสอบแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกเพจตาณฑวะ มีชีวิตที่ดีและครองสติเพื่อให้ผ่านบททดสอบทุกท่าน

หากท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าดาวประจำตัวคือดาวอะไร สามารถส่งวันเดือนปีเกิดของท่าน พร้อมรูปถ่าย มาเพื่อให้ทีมงานดูให้ได้ที่ e-mail tandhava999@gmail.com 

ขอขอบพระคุณที่ติดตาม ฝากกดไลค์ กดแชร์ ด้วยครับ

ทีมงานตาณฑวะ