พรแห่งเทวะปกป้องคุ้มครองสรรพสิ่ง

การบูชาเทพ
(อุปจาระ : उपचार)

เครื่องบูชาและการปรนนิบัติ ที่บุคคลกระทำถวายแด่เทวะ

2
เทวะบูชา
อุปจาระ : उपचार

อุปจาระ : उपचार หมายถึงเครื่องบูชาและการปรนนิบัติ ที่บุคคลกระทำถวายแด่เทวะ

16 วิธีบูชา

วิธีการบูชาทั่วไป มีกล่าวไว้ 16 แบบ ซึ่งคล้ายคลึงกับการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

ศรัทธา

การบูชาเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา เชื่อมั่น ต่อเทวะ ผู้ปกป้องคุ้มครอง

บูชาอย่างลงตัว

อุปจาระ มีความแตกต่างกันไป ตามประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ

สื่อมนุษย์กับเทวะ

การปรนนิบัติบูชาเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทวะ ในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์

ชำระล้างจิตใจ

การบูชาจะช่วยชำระล้างจิตใจ ให้ปลอดจากกิเลส ความเศร้าหมอง ความไม่เข้าใจต่างๆ

บูชาวิธีไหนดี ?

การบูชามีมากมายหลายวิธี ผู้บูชาสามารถเลือกวิธีที่สะดวก ปฏิบัติบูชาแล้วเกิดความสงบในจิตใจ

1. อาวาหนะ

การอ้อนวอนขอในสิ่งหวัง

2. อาสนะ

การถวายที่ประทับแด่เทวะ

3. บาทายะ

การถวายน้ำล้างเท้าแด่เทวะ

4. อารคายะ

การถวายเครื่องบูชา

5. สนานะ /อภิเษกะ

การอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์

6. วาสะตระ

ถวายอาภรณ์แด่เทวะ

7. ยาจะโนปวิตา/อุปวิตา

การสวมใส่ด้ายศักดิ์สิทธิ์

8. อชามานะ

การถวายน้ำดื่มแด่เทวะ

9. ไนเวทายะ

การถวายภัตตาหารแด่เทวะ

10. อนุเลปานะ/กานธะ

การถวายน้ำหอมแด่เทวะ

11. ธูปะ

การจุดธูป เผาเครื่องหอม

12. ทีปะ

การจุดเทียน ตะเกียง

13. นมัสการะ/ปรานมะ

การกราบไหว้

14. ประทักษิณา

การเวียนขวารอบองค์เทวะ

15. บุษปันจาลี

การถวายดอกไม้

16. วิสารจานะ

การปลดปล่อย

ด้วยศรัทธา

การบูชาทำได้ทุกเวลาและสถานที่

เช่นเดียวกับที่เทวะให้ความปกป้องคุ้มครองมนุษย์ทุกเวลาและสถานที่ การบูชาที่มนุษย์ถวายแด่เทวะนั้นก็สามารถกระทำได้ทุกเวลาและสถานที่ 

ผู้บูชาสามารถเลือกวิธีบูชาเพียง 1 ใน 16 วิธีที่สะดวกและรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด หรืออาจบูชาหลายวิธีก็สามารถกระทำได้

ผู้บูชาสามารถบูชาด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการถวายบูชา เช่น การร้องเพลงพระนาม การนั่งสมาธิ การกระทำความดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือแม้แต่การถอดรองเท้า ก็เป็นการถวายบูชาแด่เทวะ

เทวะหาได้พึงพอใจต่อวัตถุเครื่องบูชาที่มีมูลค่าสูง แม้เพียงน้ำ หรือ ใบไม้ ที่ผู้บูชาสามารถหามาได้ ประกอบกับศรัทธาอันบริสุทธิ์ ก็เพียงพอที่จะทำให้เทวะพึงพอใจได้

16 วิธีการบูชาเทพ
ตามบัญญัติโบราณของปรัชญาอินเดีย

การบูชาเทพ (อุปจาระ หรือ upcharas หรือ สันสกฤต: उपचार) หมายถึงเครื่องบูชาและการปรนนิบัติ ที่บุคคลกระทำถวายแด่เทวะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบูชา อุปจาระมีความแตกต่างกันไปตามประเพณี วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ แต่มีวิธีการบูชาทั่วไป 16 แบบ ซึ่งคล้ายคลึงกับการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ดังนี้:

 1. อาวาหนะ: การอ้อนวอนขอในสิ่งอันมุ่งหวังต่อรูปหรือสัญลักษณ์
 2. อาสนะ: การถวายที่ประทับ (นั่ง) แด่เทวะ
 3. บาทายะ: การถวายน้ำล้างเท้าแด่เทวะ
 4. อารคายะ: การถวายเครื่องบูชา (พลีกรรม) ยกตัวอย่างเช่น อัคชาตะ: ถวายเมล็ดข้าว (ที่ไม่แตก) หรือ ทามบูละ: ถวายใบพลู
 5. สนานะ หรือ อภิเษกะ: การอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ (พิธีกรรมที่ทำในเทวะสถาน หรือ การถวายน้ำสรงประจำวันที่บ้าน)
 6. วาสะตระ: การถวายบูชาด้วยการทอผ้า หรือ อาภารานะ ถวายเสื้อผ้าแด่เทวะ
 7. ยาจะโนปวิตา หรือ อุปวิตา: การถวายบูชาด้วยการสวมใส่ด้ายศักดิ์สิทธิ์ 3 เส้น (สวมบนไหล่ซ้ายไปถึงใต้แขนขวา)
 8. อชามานะ: การถวายน้ำดื่มแด่เทวะ
 9. ไนเวทายะ: การถวายภัตตาหารแด่เทวะ
 10. อนุเลปานะ หรือ กานธะ: การถวาย (โรย) น้ำหอมแด่เทวะ
 11. ธูปะ: การจุดธูป หรือ เผาเครื่องหอม
 12. ทีปะ: การจุดเทียน ตะเกียง หรือ การโบกตะเกียง หรือ โบกไฟจากการบูร (นิราจานะ) ต่อหน้าเทวะ
 13. นมัสการะ หรือ ปรานมะ: การกราบ หรือ การไหว้ (พนมมือ)
 14. ประทักษิณา: การเวียนรอบองค์เทวะ เวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
 15. บุษปันจาลี: การถวายดอกไม้
 16. วิสารจานะ หรือ อุทวาสานะ: การปลดปล่อย ยกตัวอย่างเช่น การให้ทาน การปล่อยวาง สมัยโบราณเป็นการปล่อยให้โคเป็นอิสรภาพ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมี นามาคีตานะ ร้องเพลงพระนาม หรือ จันตะนะ ถอดรองเท้า ฯลฯ

การบูชามีมากมายหลายวิธี เราสามารถเลือกวิธีที่เราสะดวก ทำแล้วเกิดความสงบในจิตใจ ในระหว่างการบูชาเราจะมีเวลาที่ได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เทวะจะให้คำตอบในข้อสงสัยและอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งประทานทางแก้ไขให้กับผู้บูชา ด้วยนะคะ