เรื่องราวของบทสนทนา “อัษฏาวกระ คีตา” เรียงลำดับความดังนี้

สารบัญแห่ง
อัษฏาวกระ คีตา

“อัษฏาวกระ” คือนามแห่งปราชญ์ซึ่งปรากฏในตำนานของอินเดีย ผู้บันทึกเรื่องราวของท่านไม่เป็นที่ปรากฏนาม

“อัษฏาวกระ คีตา” คือบทสนทนาระหว่าง อัษฏาวกระ กับ “กษัตริย์ชนก” ซึ่งเป็นการสนทนาในฐานะของ “คุรุ” กับ “ศิษย์” หลังจาก อัษฏาวกระได้แสดงธรรมแก่กษัตริย์ชนก และกษัตริย์ชนกได้ประจักษ์ถึงตัวตนอันแท้จริงหรือ “บรรลุธรรม” นั่นเอง

บทสนทนานี้เป็นรูปแบบของบทสนทนาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการสนทนาด้วยปัญญาอันสูงสุด

สารบัญแห่ง “อัษฏาวกระ คีตา”

เรื่องราวของบทสนทนา “อัษฏาวกระ คีตา” เรียงลำดับความดังนี้

คำขอบคุณ

คำกล่าวขอบคุณจากทีมงานตาณฑวะ

คำนำ

แนะนำและทำความรู้จักกับ อัษฎาวกระคีตา“อภิปรัชญาของการดำรงอยู่และความหมายของการหลุดพ้นในขณะที่ยังมีชีวิต”

1 การแสดงธรรมเพื่อประจักษ์ถึงตัวตนอันแท้จริง

เริ่มจากกษัตริย์ชนกถามปราชญ์อัษฏาวกระ ในการบรรลุถึงความรู้, การปล่อยวาง, และการปลดปล่อย และคุรุได้แสดงธรรมนั้นแก่เขา

2 ความปิติเมื่อบรรลุธรรม

กษัตริย์ชนกบรรลุธรรมที่คุรุแสดงแก่เขา เขาเกิดความปิติจึงอธิบายถึงความปิติและความประหลาดใจในสภาวะของการบรรลุธรรมนี้

3 บททดสอบการบรรลุธรรม

อัษฏาวกระยินดีกับการบรรลุธรรมของศิษย์ แต่คุรุเห็นบางสิ่งในสภาวะนั้น คุรุจึงดับกระแสแห่งไฟของการยึดติดความปิติหรือความพึงพอใจนั้น

4 สดุดีการบรรลุธรรม

อัษฏาวกระกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดำรงอยู่บนบรมสุขนั้น

5 หนทางทั้งสี่สู่นิพพาน

อัษฏาวกระได้แสดงหนทางอันรวบรัดทั้งสี่เพื่อก้าวสู่ “นิพพาน”

6 ความรู้ที่สูงกว่า

อัษฏาวกระกล่าวถึงความรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป เพื่อให้ศิษย์ก้าวข้ามอวิชชาที่ยังหลงเหลืออยู่และเข้าสู่ความสมบูรณ์อย่างแท้จริง

7 ศิษย์ผู้บรรลุธรรม

กษัตริย์ชนกอธิบายถึงภาวะของการบรรลุธรรม

8 พันธะและการหลุดพ้น

อัษฏาวกระได้พบคำว่า “ข้าพเจ้า” มากมายในคำกล่าวของกษัตริย์ชนก คุรุจึงได้แนะนำศิษย์ในรายละเอียดของพันธะและการหลุดพ้น

9 การปล่อยวาง

อัษฏาวกระได้อธิบายถึงวิธีการปล่อยวาง

10 ภาวะแห่งความสงบเงียบ

อัษฏาวกระชี้ให้เห็นผลจากการกระทำในอดีต และหลุดพ้นวัฏสงสาร

11 ปัญญา

อัษฏาวกระได้อธิบายถึงสภาวะที่สิ้นความปรารถนา

12 ศิษย์ผู้บรรลุธรรม

กษัตริย์ชนกอธิบายภาวะของการบรรลุธรรมสูงสุด

13 ความสุข

กษัตริย์ชนกได้ถูกแนะนำจากคุรุให้ “จงเป็นสุข” แสดงว่าเขาเป็นเช่นนั้นจริง

14 ความสงบ

กษัตริย์ชนกสรุปสภาวะอันสูงส่งของเขา

15 ความรู้แห่งอาตมัน

แม้จะน่าประทับใจแต่การสอนยังไม่ตลอดรอดฝั่ง อัษฏาวกระได้ชี้ให้เห็นถึงความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่ของอาตมัน

16 คำแนะนำพิเศษ

อัษฏาวกระชี้โทษของความพยายามอันไร้ประโยชน์ของความรู้

17 ผู้รู้ที่แท้จริง

อัษฏาวกระอธิบายถึงธรรมชาติของผู้ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง

18 ศานติ (ตอนที่ 1)

อัษฏาวกระกล่าวถึง 100 โศลกของความไม่เป็นคู่อันบริสุทธิ์

ตอนที่ 1 โศลกที่ 18.1 – 18.20 

18 ศานติ (ตอนที่ 2)

อัษฏาวกระกล่าวถึง 100 โศลกของความไม่เป็นคู่อันบริสุทธิ์

ตอนที่ 2 โศลกที่ 18.21 – 18.40 

18 ศานติ (ตอนที่ 3)

อัษฏาวกระกล่าวถึง 100 โศลกของความไม่เป็นคู่อันบริสุทธิ์

ตอนที่ 3 โศลกที่ 18.41 – 18.60 

 

18 ศานติ (ตอนที่ 4)

อัษฏาวกระกล่าวถึง 100 โศลกของความไม่เป็นคู่อันบริสุทธิ์

ตอนที่ 4 โศลกที่ 18.61 – 18.80 

18 ศานติ (ตอนที่ 5)

อัษฏาวกระกล่าวถึง 100 โศลกของความไม่เป็นคู่อันบริสุทธิ์

ตอนที่ 5 โศลกที่ 18.81 – 18.100 

19 สถิตในอาตมัน

กษัตริย์ชนกผู้เป็นศิษย์ได้สดับฟังคำสอนเรื่องบรมสุขในอาตมัน และได้ตระหนักรู้ในสิ่งนั้น

20 การหลุดพ้นในชีวิต

กษัตริย์ชนกผู้เป็นศิษย์ได้อธิบาย สภาวะของวิญญาณที่เป็นอิสระซึ่งสถิตอยู่ในอาตมัน แม้ขณะที่ยังมีชีวิต

….

อัษฏาวกระยิ้ม พยักหน้ายอมรับ และไม่กล่าวสิ่งใดอีก

ภาคผนวก

ความหมายเพิ่มเติม 

อัษฏาวกระ

คุรุยิ้ม พยักหน้ายอมรับ และไม่กล่าวสิ่งใดอีก